Barnevern

Hølleveitunet ungdomssenter

Søgne, Kristiansand

3 plasser. §§ 6-1, 6-2, 4-4 ( ny BvL. 2023)

Bilde av stuen

Omsorgskollektivet er en leverandør av bo, omsorgs- og avlastningstjenester til personer i alle aldersgrupper med ulike utfordringer og behov etter helse- og omsorgstjenesteloven og har særlig spesialisert oss på tjenester til mennesker med utviklingshemming, psykiske lidelser og rusproblematikk.

Vårt fokus er å utforme et tilpasset tjenestetilbud til den enkelte, i samråd med oppdragsgiver. Dette innebærer tilrettelagt bolig og faglig tilnærming i tråd med brukers behov. Vi jobber på oppdrag fra det offentlige og samarbeider tett med kommuner i hele landet. Bo- og avlastningstjenestene fungerer som en forlengelse av hjemmet, tilpasset den enkeltes individuelle behov og interesser i samarbeid med pårørende. På Hølleveitunet bo- og behandlingstilbud for ungdom, tilstreber vi nærhet, forutsigbarhet og mest mulig trygt, stabilt og godt hjem.

Bo- og behandlingstilbud for ungdom

Faste ansatte med minimum godkjent bachelor
Kombinert medleversturnus; 3-7, 4-7 og 7-14 for kontinuitet
Traumebevisst omsorg
Mestring gjennom relasjoner, trivsel, dagtilbud og opplevelser
Sterk lokal forankring og nettverk med mange muligheter
Standarisert forløp
Faglig kompetanse, veiledning og opplæring
Umiddelbar nærhet til sjø, strand, skog og varierte fritidstilbud
Egen brygge med båt
Tverrfaglig samarbeid med skole og helsetjenester
Godt hus med bra folk
Vakttelefon:
+47 41 64 04 81

Bo- og behandlingstilbud for ungdom

Omsorgskollektivet jobber målrettet for å identifisere utviklingsstøttende og risikoreduserende faktorer hos den enkelte ungdom og i ungdommens nettverk.

Trygghet og forutsigbarhet er en forutsetning for læring og positiv utvikling. Hølleveitunet jobber for at ungdommen og ungdommens familie i størst mulig grad innvolveres og medvirker fra før innflytting og gjennom hele oppholdet.

En trygg, meningsfylt og sammenhengende hverdag

På Hølleveitunet vil du som ungdom ofte oppleve at det er den personen som vekket deg om morgenen som også senere på dagen hjelper deg med lekser, lager middag eller som henter deg hjem fra trening.

På Hølleveitunet ungdomssenter skal du som ungdom oppleve tilstedeværelse av voksne som gjør meningsfylte aktiviteter sammen med deg, som bryr seg, og som genuint ønsker å delta i din og de andre ungdommenes hverdag.

Medvirkning og målrettet individuelt tilpasset miljøterapi

Vi vektlegger at brukerstyring, selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag er viktige forutsetninger for å oppleve hverdagen som meningsfylt og øke sin livskvalitet.

Vårt ønske er å gi hver enkelt tjenestemottaker, individuelt tilpassede tjenester, selvbestemmelse og muligheter for mestring. Den enkeltes behov, iboende resurser og interesser, samt retten til medvirkning i eget liv, er noen av våre fokusområder. Derfor står trivsel og positive opplevelser i fokus når vi sammen setter opp ukeplan.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontoradresse: Sentrumsveien 1, 4640 Søgne

AVDELINGSLEDER / INNTAKSANSVARLIG

Hølleveitunet ungdomssenter

grunde@omsorgskollektivet.no

Telefon: 981 38 349

DAGLIG LEDER OMSORGSKOLLEKTIVET

Hølleveitunet ungdomssenter

daniel@omsorgskollektivet.no

Telefon: 416 40 481